Green Solutions - Case

Konvertering af fossile brændstoffer til el

Projekt: Newtronic
Emne: Kanalvarmelegme - generisk case
Dato: januar 2023
Til: Newtronic
Fra: Peter Kristensen, Viegand Maagøe

Baggrund

Et vigtigt redskab i den grønne omstilling fra fossile brændsler er konvertering til el.

Udbygningen af vedvarende elproduktion fra sol og vind blive intensiveret meget i de kommende år eksempelvis med de kommende energiøer. Derfor vil det danske elforbrug i 2030 være tæt på at være uden CO2-udledning.

Derfor giver det også god mening for alle virksomheder der har en målsætning om nedbringelse af deres udledning af drivhusgasser at elektrificere processerne.

Investering

En mellemstor virksomhed tørrer produkterne med ca. 200 grader varm luft. Traditionelt udføres dette med naturgasbrændere i luftkanalerne.

Ved en udskiftning til elvarmeflader i luftkanalerne kan naturgassen udfases og dermed den direkte CO2-udledning fra virksomheden.

Den største udgift herved er at tilvejebringe større kapacitet i elforsyningen, hvilket omfatter både en udgift til transformer og til det lokale elselskab.

 

content/generisk-case/billede.png

 

Da projektet reducerer virksomhedens CO2-emission, vil det kunne opnå et tilskud fra Erhvervspuljen.

Investeringen kan reduceres væsentligt hvis installationen tilsluttes elnettet med begrænset adgang.

I så tilfælde skal der kun betales for de direkte omkostninger hos netselskabet, men løsningen kræves at gasbrænderne bibeholdes som backup.

Driftsudgifter

For at vurdere de fremtidige driftsudgifter skal omkostningerne fremskrives for el og naturgas og dette omfatter ud over børsprisen for energien også afgifter og omkostninger til CO2-kvoter.

Energipriser

En fremskrivning af energipriserne påvirkes både af de langsigtede prognoser for kapacitet og forbrug samt af de kortsigtede med krig og forsyningskrise og den aktuelle økonomiske situation.

Forventningen er at i løbet af et par år vil de nuværende prisforhold blive afløst af det på længere sigt forventede prisniveau.

content/generisk-case/billede2.png

Afgifter & CO2-kvoter

Ved anvendelse af el til procesformål er der en afgiftsbetaling på 4 kr./MWh og den forventes at blive fastholdt i det kommende tiår.

For naturgas har næsten alle Folketingets partier indgået et forlig om en ny CO2-afgift til afløsning af den nuværende CO2-afgift samt energiafgiften på gas.

Forliget er ikke omsat til lov endnu og dermed kendes den endelige indfasning ikke, men forventningen er at det bliver som vist i nedenstående figurer. 

content/generisk-case/billede3.png

Virksomheder, der er omfattet af CO2-kvoter, kommer til at være omfattet af den nye CO2-afgift i modsætning til den nuværende afgift. Afgiften vil dog være mindre end for andre virksomheder.

content/generisk-case/billede4.png

Resulterende energipris

De stigende afgifter på naturgas bevirker at de samlede omkostninger til naturgas til procesformål over årene nærmer sig omkostningen til el.

For kvotevirksomheder forventes el at blive billigst ved udgangen af dette årti.

content/generisk-case/billede5.png

Biogascertifikater

Det er muligt at få biogas leveret over ledningsnettet ved køb af oprindelsesgaranti. I det følgende regnes med anden generations RED2 certifikater, der er godkendt af EU i forbindelse med kvotesystemet.

Prisen herpå er markedsbestemt og aktuelt ligger de på et niveau på 4,25 kr./Nm3 svarende til 386 kr./MWh.

For ikke-kvotevirksomheder skal denne udgift lægges til prisen vist i figur 5.

Det skal den også for kvotevirksomheder, men de vil spare udgiften til kvoter.

Under disse forudsætninger vil el være billigst fra 2025 og fremad. 

content/generisk-case/billede6.png

Business case

Uden en grøn prioritering vil investeringen ikke give en positiv økonomisk påvirkning.

Derfor tages der udgangspunkt i priserne i figur 6, hvor der er indregnet biogascertifikater.

Der forudsættes en nettoinvestering på 5,22 mio. kr. i 2023 og med driftsstart 1. januar 2024.

Under disse forudsætninger vil projektet akkumuleret cashflowet vist i figur 7.

content/generisk-case/billede7.png