Det er vores <strong>dygtige team,</strong> der gør os stærke
Det er vores dygtige team, der gør os stærke

Salgs- og leveringsbetingelser

Almindelige Salgs- og leveringsbetingelser for Newtronic ApS
Vi indgår ofte individuelle aftaler med vores kunder, men for en god ordens skyld er her vores generelle salgs- og leveringsbetingelser, som er gældende hvor anden aftale ikke er indgået.

1.      Indledning.
1.1.   Med mindre andet følger af ufravigelige lovbestemmelser eller af en skriftlig aftale, sker ethvert salg/enhver leverance fra Newtronic ApS ( i det følgende kaldet NT)  på nedenstående salgs- og leveringsbetingelser, der går forud for eventuelle bestemmelser i købers ordre/accept, herunder købers almindelige betingelser.

2.      Tilbud, ordrebekræftelse og priser.
2.1.   Tilbud bortfalder efter 1 måned, når intet andet er angivet.
2.2.   Endelig aftale om levering er først indgået ved købers modtagelse af NTs skriftlige ordrebekræftelse og kun indholdet af denne er bindende for NT.
2.3.   Oplysninger i kataloger, brochurer, prislister m.v. er kun bindende for NT, når disse udtrykkeligt er anført i tilbud eller ordrebekræftelsen.
2.4.   Produkterne er C E mærkede, hvilket ikke fritager montøren for foretagelse af en samlet C E mærkning af det samlede anlæg.
2.5.   NT har ej heller ansvar for produkternes eventuelt manglende overensstemmelse med gældende normer, cirkulærer og vejledninger, med mindre disse udtrykkeligt er anført i tilbud og/eller ordrebekræftelse.
2.6.   Alle tilbud er excl. moms og eventuelle andre udgifter, herunder leveringsomkostninger og montage samt idriftsætningsomkostninger.
2.7.   Såfremt køber fordrer leverancen udskudt i forhold til den aftale leveringstermin, har NT ret til at regulere prisen i forhold til de på det ændrede leveringstidspunkt gældende listepriser, uden at dette berettiger køber til annullering af ordren.
2.8.   Priserne gælder ab NTs lager, med mindre anden aftale er indgået.
2.9.   Eventuelt opgivne fragtrater er uforbindende for NT. Ændringer i fragtrater og offentlige afgifter af enhver art, som indtræffer efter NTs ordrebekræftelse, bæres af køber.
2.10.  For ordrer under 2000,- kr. ekskl. moms pålægges et småordretillæg  på 525,- kr. ekskl. moms.

3.      Betaling og ejendomsforbehold.
3.1.   Med mindre andet skriftligt fremgår af tilbud og/eller ordrebekræftelse, sker betaling inden 14 dage, regnet fra fakturadato, der er sammenfaldende med den aftalte leveringsdato. Betales der ikke rettidigt, beregnes der renter 2% pr. påbegyndt måned af det forfaldne tilgodehavende incl. moms. Tilskrevne renter forfalder til omgående betaling og betales forud for al anden gæld ved de løbende indbetalinger.
3.2.   Såfremt en betaling ikke er sket rettidigt for en leverance, er NT – uden at dette pådrager NT noget erstatningsansvar – berettiget til at tilbageholde alle yderligere leverancer til køber, uanset om leverancerne har nogen indbyrdes sammenhæng og til at forlange kontant betaling.
3.3.   Ejendomsretten til produkterne vedbliver at tilhøre NT indtil betaling har fundet sted.

4.      Levering.
4.1.   Levering sker ab NTs lager, såfremt andet ikke er aftalt.
4.2.   Den i ordrebekræftelsen anførte leveringstermin er bindende, med mindre andet efterfølgende er aftalt.
4.3.   Undlader køber at modtage produkterne, selv om NT har stillet disse til købers disposition, erklærer køber sig indforstået med, at NT er berettiget til enten,
a)   at sælge produkterne og hos køberen indkassere den heraf flydende difference i pris og udgift eller,
b)   at fastholde købet overfor køber, i hvilket tilfælde køberen skal hæfte for produkternes faktureringspris og deres oplagringsomkostninger.
4.4.   Risikoen for produkternes undergang går over på køber fra det tidspunkt, hvor købers forhold bevirker, at levering ikke kan finde sted.
4.5.   Køber kan ikke påberåbe sig en forsinkelse som hæve- eller erstatningsbegrundende omstændighed med mindre, køber dokumenterer, at forsinkelsen skyldes fejl og forsømmelser hos NT.
4.6.   NT har ret til helt eller delvist at annullere ordren eller at udsætte leveringen, hvis levering må anses for udelukket på grund af force majeure eller forhold der må sidestilles hermed, herunder krig, naturkatastrofer, strejke, lock-out, brand, driftsforstyrrelser, råvaremangel, mangel på arbejdskraft, regeringsindgreb af enhver art, import- og udførelsesforbud samt transportvanskeligheder, uden at NT skal være forpligtet til at bevise indflydelsen heraf på udførelsen af ordren.

4.7.   Der kan, på visse produkter, forekomme overlevering med +/- 5 stk., eller op til 5 %.

5.      Reklamation og NTs ansvar for mangler ved produktet.
5.1.   Enhver reklamation skal ske skriftligt.
5.2.   Køber er forpligtet til at foretage modtagekontrol og til straks og senest 8 dage efter produktets modtagelse at reklamere over mangler, som kan eller bør kunne konstateres ved sådan modtagekontrol.
5.3.   Reklamationer over mangler, der ikke kan eller burde kunne konstateres ved købers modtagekontrol, skal ske senest 8 dage efter, at manglerne er konstateret eller burde være konstateret, idet køber i modsat fald ikke kan gøre mangelsbeføjelser gældende.
5.4.   NTs ansvar for leverancen ophører senest 2 år efter levering.
5.5.   NTs ansvar er begrænset til omlevering af nyt, mangelfrit produkt/reservedel. NT er dog berettiget men altså ikke forpligtet til at udbedre produktet, såfremt NT finder dette hensigtsmæssigt. NT kan videre vælge at betale erstatning, idet bemærkes, at erstatning ikke kan overstige fakturaprisen på det leverede, mangelfulde produkt.
5.6.   NT hæfter ikke i noget tilfælde for arbejdsløn, stillads, krav m.v. til udskiftning af produktet/reservedelen.
5.7.   Er der tale om en mængdemæssigt for lille leverance, er NT berettiget til at foretage efterleveringen på NTs normale leveringsbetingelser så hurtigt som muligt og til uændret pris, i det omfang NT kan opnå en sådan levering på samme vilkår fra NTs leverandør.

6.      Ansvar i relation til tegning, rådgivning mv.
6.1.   Såfremt NT har udarbejdet tegninger, diagrammer eller i øvrigt ydet rådgivning, er indholdet heraf alene at betragte som forslag og køber bærer det fulde ansvar for, at de forudsatte løsninger er anvendelige og hensigtsmæssige for den brug, køber agter at gøre af leverancen.

7.      NTs ansvar i øvrigt.
7.1.   NT kan ikke på nogen måde gøres ansvarlig for driftstab, avancetab eller andet indirekte tab.
7.2.   Ej heller er NT ansvarlig for noget tab, der direkte eller indirekte skyldes forhold, over hvilke NT ikke er herre, herunder krig, naturkatastrofer, strejke, lock-out, brand, driftsforstyrrelser, råvaremangel, mangel på arbejdskraft, regeringsindgreb af enhver art, import- og udførelsesforbud samt transportvanskeligheder.
7.3.   I det omfang intet andet følger af ufravigelige lovbestemmelser gælder vedrørende produktansvar, at NT kun er ansvarlig for den skade, som det solgte produkt forvolder, hvis det kan dokumenteres, at skaden skyldes fejl eller forsømmelser, begået af NT.
7.4.   NTs ansvar for skade på ting kan ikke overstige kr. 500.000,00.

8.      Tvister – værneting.
8.1.   Opstår der i anledning af leverancen tvist om produkternes kontraktsmæssighed m.v. er NT berettiget til at vælge, om tvisten skal afgøres ved voldgift eller de ordinære domstole.
8.2.   Skal sagen føres ved domstolene, skal sagen anlægges ved retten i Horsens – uden hensyn til, hvor køber bor eller opholder sig.
8.3.   Hvis sagen skal afgøres ved voldgift, vælger hver af parterne en voldgiftsmand, idet voldgiftens formand udpeges af præsidenten for Vestre Landsret. Har en part ikke senest 14 dage efter NTs meddelelse om valg af voldgift givet oplysning om valg af voldgiftsmand, udpeges også denne af præsidenten for Vestre Landsret. Voldgiften sættes i Horsens og træffer endelig afgørelse af tvisten.

 

bubble