Det er vores <strong>dygtige team,</strong> der gør os stærke
Det er vores dygtige team, der gør os stærke

Salgs- og leveringsbetingelser

Almindelige Salgs- og leveringsbetingelser for Newtronic ApS
Vi indgår ofte individuelle aftaler med vores kunder, men for en god ordens skyld er her vores generelle salgs- og leveringsbetingelser, som er gældende hvor anden aftale ikke er indgået.

 

1. Anvendelse

1.1 Ethvert salg eller enhver levering fra Newtronic ApS (herefter benævnt ”NT”) sker på grundlag af nærværende salgs- og leveringsbetingelser, der er bindende for alle leverancer mellem parterne og dermed tilsidesætter alle aftaler og sædvaner, som er i strid med betingelserne, herunder betingelser udarbejdet og fremsendt af Køber, medmindre andet udtrykkeligt fremgår af den af NT fremsendte ordrebekræftelse. 

 

2. Aftaleindgåelse

2.1 NT bliver tidligst forpligtet ved de af NT afgivne erklæringer, uanset hvorledes disse betegnes, når NT har afsendt sin ordrebekræftelse og kun indholdet af denne er bindende for NT.

2.2 NT er berettiget til, indtil ordrebekræftelsen er kommet til Købers kundskab at tilbagekalde de af NT fremsendte erklæringer, tilbud m.m.

2.3 Tilbud bortfalder efter 30 kalender dage, når intet andet er angivet af tilbuddet.

2.4 Generelle oplysninger fra prislister, kataloger, brochurer mv. er udelukkende gældende, såfremt de specifikt er nævnt i ordrebekræftelsen.

2.5 Der ydes ingen fortrydelsesret.

 

3. Fuldmagt og Kommunikation

3.1 Ingen selvstændig person/selskab, såsom agent, repræsentant eller mægler, er bemyndiget til at forpligte NT uden skriftlig aftale herom.

3.2 Al kommunikation mellem parterne foregår elektronisk.

 

4. Priser

4.1 Alle priser, herunder priser i henhold til de af NT udarbejdede prislister, er ekskl. moms, andre offentlige afgifter, forsendelsesemballage, montage, samt idriftsætningsomkostninger.

4.2 NT forbeholder sig ret til med 30 dages varsel at ændre eventuelle prislister og katalogmateriale og vil uanset ikke være bundet af prislister i sådant materiale.

4.3 Prisen er ekskl. arbejder, som påløber som følge af overarbejde, og/eller at arbejdet skal udføres hurtigere end sædvanligt, m.v.

4.4 Fragt leveres af tredjemand, hvorved eventuelle opgivne fragtrater ikke er bindende for NT. Enhver ændring i fragtrater, afgifter eller lignende skal bæres af køber, uanset om disse konstateres efter ordrebekræftelse er afsendt.

4.5 Ved ordre under kr. 2.000 ekskl. moms pålægges et småordretillæg på 525,- kr. ekskl. moms.

4.6 Såfremt der i tiden frem til leveringen indtræder stigninger på mere end 5% i produktions- og leveringsomkostningerne samt i leverandørers priser, er NT berettiget til at regulere prisen for sådanne dokumenterede omkostningsstigninger.

4.7 Ligeledes er prisen baseret på de ved ordrens afgivelse gældende valutakurser. Ændringer i valutakursen på mere end 3% berettiger derfor NT til at regulere prisen herefter.

4.8 I tilfælde af købers ønske om udskudt leverance, har NT ret til at opregulere prisen i henhold til gældende listepriser på leveringstidspunktet, uden at køber har adgang til at annullere ordren.

 

5. Leveringsbetingelser

5.1 Levering sker ab NT’s lager, hvorefter Køber - når ydelsen er erlagt og klar til levering - bærer risikoen herfor.

5.2 I tilfælde af forsinket levering er NT forpligtet til at advisere Køber herom. NT har intet ansvar for forsinkelse i op til end 30 arbejdsdage. En forsinkelse på mere end 30 arbejdsdage giver Køber ret til en bod på 0,5% af kontraktbeløbet pr. fuld uge, forsinkelsen har varet, dog maksimalt 10% af kontraktbeløbet. Køber har muligheder for at hæve købet i tilfælde af mere end 15 ugers forsinkelse. Herudover har Køber ikke andre beføjelser i anledning af forsinkelsen.

5.3 I tilfælde af, at Køber ikke tager imod levering på leveringstidspunktet, herunder misligholder sin afhentningsforpligtelse, er NT berettiget til at hæve aftalen og gøre erstatningskrav gældende, samt opkræve markedsleje for opbevaring. NT er tilsvarende berettiget til at sælge produktet til tredjemand efter 14 dage.

5.4 Ved visse produkter kan der forekomme under/overlevering med +/- 5 stk. eller op til 5 % afvigelse.

 

6. Betalingsbetingelser

6.1 Betaling skal ske kontant ved levering, medmindre andet udtrykkeligt er aftalt.

6.2 Ved overskridelse af forfaldsdagen, tillægges kravet inklusive moms rente i henhold til Renteloven med Nationalbankens officielle udlånsrente + 12% p.a.

6.3 Alle renter forfalder til omgående betaling og betales forud for al anden gæld ved løbende indbetalinger.

6.4 Ved fremsendelse af betalingspåmindelser beregnes et rykkergebyr på kr. 150,00 pr. betalingspåmindelse.

6.5 Ved betalingsmisligholdelse er NT berettiget til at kræve NT’s omkostninger til inkasso ved advokat dækket fuldt ud og således ikke kun de ved Renteloven fastsatte maksimumtakster.

6.6 Ved betalingsmisligholdelse er NT tilsvarende berettiget til – uden at dette pådrager NT noget erstatningsansvar – at tilbageholde alle yderligere leverancer, tjenesteydelser m.v. til køber, uanset om der er nogen sammenhæng med tidligere leverancer.

6.7 Køber er ikke berettiget til at anvende købesummen eller en del heraf til modregning, ligesom Købers reklamation efter punkt 9 ikke berettiger Køber til at tilbageholde købesummen.

6.8 Misligholder Køber en eller flere af de anførte forpligtelser, herunder sine forpligtelser efter punkt 6, er NT berettiget til at hæve aftalen, og/eller gøre erstatningskrav gældende.

6.9 NT kan kræve ethvert tab erstattet, herunder også indirekte tab.

 

7. Ejendomsforbehold

7.1 Produktet er solgt med ejendomsforbehold, hvorefter NT er berettiget til at tage det solgte produkt tilbage, såfremt Køber - helt eller delvist - misligholder sin betalingsforpligtelse.

 

8. Ansvar

8.1 NT bærer ansvaret for produkter, som inden for 6 måneder efter levering (pkt. 5.1) påviseligt er behæftet med væsentlige fejl eller mangler hidrørende fra mangelfuld udførelse eller anvendelse af dårlige materialer, som er leveret af NT.

8.2 NT er ikke ansvarlig for mangler og fejl, der skyldes mangelfuld vedligeholdelse, ændringer foretaget uden NT’s skriftlige samtykke, eller reparationer, som Køber har udført på mangelfuld måde.

8.3 Er produktet behæftet med væsentlige fejl eller mangler, er NT forpligtet og berettiget til - efter eget valg - at afhjælpe manglen, at foretage omlevering, give forholdsmæssigt afslag i prisen, eller betale erstatning. Køber er ikke berettiget til at gøre yderligere beføjelser gældende.

8.4 Mangler kan ikke gøres gældende på sliddele, samt ved normal slitage og forringelse.

8.5 Transport-, forsikrings-, rejse-, montage- og andre omkostninger ved afhjælpning eller omlevering betales af Køber. NT’s erstatningspligt er maksimeret til fakturaprisen for det mangelfulde produkt, og erstatningspligten omfatter under ingen omstændigheder indirekte tab så som driftstab, tidstab og avancetab m.m.

 

9. Force majeure

9.1 NT er ikke erstatningspligtig for manglende opfyldelse af NT’s forpligtelser, såfremt NT kan godtgøre at dette skyldes en hindring uden for NT’s kontrol så som, men ikke begrænset til, krig, krigslignende situationer, brand, strejke, lockout, pandemi, eksport- eller importforbud, embargo, forsinket eller mangelfuld levering af materialer fra underleverandører, produktionsstop, mangel på energi eller transportmuligheder.

9.2 I så fald er NT berettiget til at forlænge leveringstiden tilsvarende eller til at hæve aftalen.

9.3 Så snart hindringen er ophørt, er hver af parterne forpligtet ifølge aftalen, medmindre NT forinden har hævet denne. En hindring på mere end 3 måneder berettiger hver af parterne til at hæve aftalen.

 

10. Reklamations- og undersøgelsespligt

10.1 Køber er pligtig til at undersøge produktet straks ved modtagelsen. Såfremt mangler ikke er fremsendt inden 3 dage, som kan konstateres ved sådan en modtagekontrol, bortfalder adgangen til at gøre mangels beføjelser gældende.  

10.2 Ved mangler som ikke kunne påvises ved en modtagekontrol, er Køber forpligtet til straks skriftligt at reklamere over mangler og inden 5 kalenderdage efter, at manglen er eller burde være konstateret.

10.3 Overholder Køber ikke de anførte frister, fortaber Køber retten til at gøre manglen gældende.

 

11. Produktansvar

11.1 For produktansvar gælder de til enhver tid gældende regler i henhold til Produktansvarsloven.
I det omfang intet andet følger af ufravigelige retsregler, kan NT ikke pålægges yderligere ansvar.

11.2 Produkterne er CE mærkede, hvilket ikke fritager montøren for foretagelse af en samlet CE- mærkning af det samlede anlæg.

11.3 NT har ej heller ansvar for produkternes eventuelt manglende overensstemmelse med gældende normer, cirkulærer og vejledninger, med mindre disse udtrykkeligt er anført i tilbud og/eller ordrebekræftelse.

11.4 NT er kun ansvarlig for skade på person eller ting forvoldt af produktet, såfremt det bevises, at skaden skyldes fejl eller forsømmelse fra NT’s side ved det af NT leverede produkt, samt det bevises, at produktet er defekt, at skaden skyldes denne defekt, og at der er årsagssammenhæng mellem skaden og defekten.

11.5 NT er ikke ansvarlig for skade på fast ejendom eller løsøre, som indtræder, medens produktet er i Købers besiddelse, eller ansvarlig for skade på produkter, som er fremstillet af Køber, og hvori produktet indgår, ligesom NT ikke er ansvarlig for driftstab, tidstab, avancetab eller andet indirekte tab.

11.6 I tilfælde af, at NT bliver pålagt ansvar, som rækker ud over det ovennævnte ansvar, er Køber pligtig at holde NT skadesløs herfor. Køber er forpligtet til at tegne produktansvarsforsikring omfattende ethvert produktansvar, som måtte blive gjort gældende mod Køber.

11.7 NT kan ikke gøres ansvarlig for driftstab, tidstab, avancetab eller andet indirekte tab, i det omfang dette ikke følger af de ufravigelige retsregler.

 

12. Produktinformation

12.1 De tekniske specifikationer, tegninger og andre opgivne mål i katalogmateriale, tilbud m.m er af vejledende karakter, og NT påtager sig intet ansvar for fejl i dette materiale. Alle oplysninger og data, som findes i dette materiale, herunder prislister, er kun bindende i det omfang, dette udtrykkeligt er aftalt mellem Parterne.

12.2 Køber bærer det fulde ansvar og er forpligtet til egenhændigt at fremskaffe, sikre og efterprøve den rette løsning, herunder hensigtsmæssigheden heraf.

 

13. Markedsføring

13.1 Køber er indforstået med og accepterer, at NT er berettiget til at benytte køber som reference, uden yderligere samtykke, samt foretage opslag på SoMe kanaler, aviser, internettet, tv-kampagner, outdoor skilte m.m., hvori køber benyttes som reference. Køber er til enhver tid berettiget til skriftligt og gebyrfrit at tilbagekalde denne tilladelse ved at sende en e-mail til: info@newtronic.dk

13.2 Køber accepterer samtidig, at NT må oplyse om relevant information, samt markedsføre egne tilsvarende produkter til Køber via elektronisk post. Køber kan til enhver tid gebyrfrit frabede sig dette ved at sende en e-mail til info@newtronic.dk.

 

14. Beskyttelse af rettigheder

14.1 Køber opnår ingen ret til NT industrielle rettigheder ved køb af produktet, og Køber er uberettiget til at misbruge oplysninger om produktet, så Køber herved krænker NT’s rettigheder.

14.2 Alle tegninger, dokumentationsmateriale og beskrivelser af produktet, uanset om dette er produceret af NT eller andre, der er overgivet til Køber i forbindelse med tilbud, levering eller på anden måde, forbliver NT’s ejendom. Materialet må ikke uden NT’s forudgående skriftlige samtykke anvendes af Køber til andet end installation, drift og vedligeholdelse af produktet og må ikke kopieres eller overdrages til tredjemand. Materialet skal, hvis der ikke indgås aftale om levering af produktet, returneres til NT.

 

15. Lovvalg og voldgift

15.1 Eventuelle tvister, som opstår vedrørende leverancer fra NT, skal afgøres efter dansk retsregler

15.2 Alle tvistigheder, der opstår vedrørende leverancer fra NT, skal endelig afgøres ved Retten i Horsens.

 

 

bubble